Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Rivstart för nya starka forskningsmiljöer

Ann Catrin

Ann Catrin. Foto: Sofia Günter

Fram till den första december kan universitet och högskolor lämna in ansökningar till Linnéstödet och Berzelius Center. Ett intensivt arbete med att förbereda granskningen av ansökningarna till dessa stöd pågår nu hos Vetenskapsrådet, Formas och VINNOVA.
Såväl Linnéstödet som Berzelius Center är satsningar på starka forskningsmiljöer med anledning av den nya forskningspropositionen 2005. En viktig nyhet är att de ska sökas av universitet och högskolor, och inte av enskilda forskare. Forskningsmiljöerna måste ingå i lärosätenas strategiska planering för att komma i fråga för stödet. Formerna för stöden har utarbetats i samråd mellan de statliga forskningsfinansiärerna och SUHF.

Linnéstödet


Linnéstödet, som utlyses gemensamt av Vetenskapsrådet och Formas, riktas till starka grundforskningsmiljöer inom samtliga vetenskapsområden. Minst 14 miljöer kommer att få bidrag på mellan fem och tio miljoner kronor i tio år.
Ann Catrin Lagerkvist, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet och projektledare för de nya bidragsformerna, beskriver hur beredningsprocessen går till:

– Ansökningarna kommer att beredas gemensamt av de båda forskningsfinansiärerna. I ett första steg bedöms ansökningarna av granskare, samtliga internationella experter, som väljs utifrån inriktningen på ansökan. Utifrån dessa granskares bedömningar prioriterar sedan ledamöter i fem expertgrupper mellan ansökningarna.

Ansökningar inom medicin, naturvetenskap och teknikvetenskap bereds i varsin expertgrupp. Den fjärde ämnesspecifika gruppen får hand om humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. I en femte övergripande expertgrupp sitter ordföranden i de ämnesspecifika grupperna samt ytterligare tre internationella experter med särskild erfarenhet av breda satsningar. Denna grupp fördelar ansökningarna till de övriga fyra. Ansökningar som inte naturligt hör hemma i någon av dessa, bereds i den övergripande gruppen.

– Ledamöterna i expertgrupperna är valda för att de har en bredare vetenskaplig kompetens än granskarna i det första steget. Varje grupp består av sju ledamöter. Alla är utsedda av Vetenskapsrådets styrelse, de ämnesspecifika ledamöterna utifrån förslag som Vetenskapsrådets olika ämnesråd har lämnat, de övriga utifrån förslag från IVA, KVA och Vitterhetsakademien, berättar Ann Catrin Lagerkvist.

Vart och ett av de fyra ämnesområdena är garanterade 22,5 miljoner kronor i bidrag. Förutom dessa summor finns ett rörligt belopp på 50 miljoner kronor som ska fördelas mellan de olika områdena.

Hur många granskare som behövs beror på hur många ansökningar som kommer in och hur många ämnen dessa berör. Varje ansökan ska bedömas av tre ämneskompetenta granskare som ger individuella utlåtanden.

Det är en stor apparat som iscensätts för att ta hand om ansökningarna. Samtidigt tycker Ann Catrin Lagerkvist att tankesättet för beredningen egentligen inte skiljer sig så mycket från den beredningsprocess som årligen genomförs på Vetenskapsrådet:

– Det som är helt nytt är att det är lärosätena som söker bidragen i stället för enskilda forskare. De specifika kriterier som satts upp för bedömning skiljer sig också – förutom uppnådd vetenskaplig kvalitet och potential för vetenskaplig förnyelse, ska engagemanget från den sökande högskolan bedömas. Men i stort är det en process snarlik den för de vanliga bidragsbesluten.

Berzelius Center


För både Vetenskapsrådet och Formas handlar processen om att identifiera vetenskaplig excellens i grundforskningsprojekt. När det gäller stöden till Berzelius Center, som utlyses gemensamt av Vetenskapsrådet och VINNOVA, ser bilden lite annorlunda ut. Här är excellent grundforskning en av två grundvalar för att få stöd. Den andra är att forskningen ska kunna bidra till kommersiella tillämpningar genom att samverka med näringsliv och offentlig verksamhet.

– Excellens- och innovationsaspekterna är centrala. Ansökningarna till Berzelius Center kommer att beredas både av Vetenskapsrådet och av VINNOVA, berättar Ann Catrin Lagerkvist. Vetenskapsrådet tar genom sitt beredningsförfarande fram de bästa ansökningarna ur ett grundvetenskapligt perspektiv medan VINNOVA i sitt beredningsförfarande bedömer innovationsaspekterna.

De fyra Berzelius Center som utses kommer att få högst 5 miljoner kronor per år från vardera Vetenskapsrådet och VINNOVA. En viktig skillnad mot Linnéstödet är att från och med år sex förväntas intressenter från näringsliv och offentlig verksamhet tillsammans bidra med minst fem miljoner kronor per år. Preliminärt kommer två av dem att etableras inom teknik och livsvetenskap i kombination. För de andra två gäller att teknik kan kombineras med valfritt vetenskapligt område som omfattas av båda finansiärernas verksamhet.

Kommunikationsstrategi krävs


En kommunikationsstrategi krävs vid ansökningar av båda stöden. Där ska målgrupp för kommunikationen anges, samt vilka metoder man kommer att använda för att föra ut resultaten.

Tidsplan


Den första december stängs ansökningsslussarna. Beredningen pågår sedan under våren. Besluten tas senast i juni. Första utbetalningen sker den 1 juli 2006.

Läs mer om Linnéstödet och Berzelius Center. Ansök till Linnéstödet. Ansökningar till Berzelius Center lämnas via www.vinnova.se.

Vetenskapsrådet och Formas utlyser bidrag till forskarskolor


För de miljöer som får Linnéstöd, kan universitet och högskolor även få stöd till forskarskolor. Bidraget kan användas till samordning, studieuppföljning och kurskostnader av olika slag. Doktorandfinansiering är dock inte tillåten.

Målet med bidraget är tvåfalt: dels att stärka miljön och dels att stärka forskningsområdet i Sverige. För att få in nya perspektiv och kunskaper kan forskarskolan exempelvis engagera kursledare från andra universitet och högskolor eller från andra länder. Samtidigt ska den vara öppen för forskarstuderande utanför den miljö som organiserar forskarskolan, dvs även från andra lärosäten.

Av Vetenskapsrådets satsning på forskarskolor under 2006-2008 utgör satsningen kopplad till Linnéstödet drygt 10 procent. Kommande utlysningar av bidrag till forskarskolor kommer att ha annorlunda utformning.

Text: Ragnhild Romanus.
Senast uppdaterad: 2008-04-14