Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

23 miljoner euro i NORFACE-utlysning

NORFACE-nätverket öppnar nu ett nytt forskningsprogram inom området migration i Europa. Projektansökningarna ska inkludera forskare från minst tre NORFACE-länder. Sista ansökningsdag är den 10 september.
— Syftet är att få fram den bästa europiska forskningen inom området, säger Lucas Pettersson, forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet. Här finns möjligheten att söka pengar tillsammans med kollegor i andra länder, vilket vi hoppas ska stimulera forskare att samarbeta mer över nationsgränserna.

Forskningsprogrammet Migration in Europe — Social, economic and cultural dynamics har tre huvudteman: Migration — orsaker och konsekvenser, Integration samt Samarbete och konflikt.

— Dessa teman passar väl för en komparativ och mångvetenskaplig forskning om komplexa strukturer, säger Eili Ervelä-Myréen, verksam vid Finlands Akademi och nätverks-koordinator inom norface.

— Vi saknar i dag forskning som granskar migrationen samtidigt ur både samhällets och individens synvinkel. Likaså behöver vi fler forskare som bland annat studerar de ekonomiska och juridiska aspekterna på migration.

Utveckla former för partnerskap


Det bor drygt 40 miljoner utländska immigranter inom EU, vilket är omkring nio procent av hela EU:s befolkning.

— Länderna i Europa befinner sig i mycket olika stadier vad gäller migrationspolitik. Vi hoppas därför få i gång flera projekt där man jämför olika strategier och tillvägagångssätt. Förhoppningsvis kan det ge beslutsfattare nya kunskapsunderlag för beslut, säger Eili Ervelä-Myréen.

Huvudmålet för NORFACE — New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe — är att utveckla former för partnerskap mellan forskningsfinansiärer inom samhällsvetenskapliga områden. I projektet deltar nationella forskningsråd från 14 länder, som tillsammans finansierar forskningsprogrammet.

Under migrationsprogrammet kommer en särskilt tillsatt programdirektör att koordinera de olika projekten och initiera ett mer intensivt samarbete mellan vissa projekt. Workshops och konferenser kommer även att anordnas under programmets gång.

Carina Roxström
Senast uppdaterad: 2008-06-26
Den sammanlagda budgeten för utlysningen är 23 miljoner €. Varje ansökan, där forskare från minst tre NORFACE-länder måste ingå, kan beviljas maximalt fyra miljoner €.

NORFACE kommer att verka för en balans mellan stora och små projekt och för att forskare från olika forskarnivåer ska delta. För att få en jämvikt mellan kvinnliga och manliga sökanden uppmuntras särskilt kvinnliga forskare att delta. Sista ansökningsdag 10 september.

De slutliga finansieringsbesluten fattas på våren 2009 och de projekt som väljs ut till programmet ska enligt planerna starta i augusti 2009. Projekttiden är högst 48 månader.

Utlysningstext, ansökningsblankett och riktlinjer finns på NORFACE webbplats: www.norface.org.

Kontaktperson på Vetenskapsrådet är forskningssekreterare Lucas Pettersson,
e-post: lucas.pettersson@vr.se