Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Nej till samlad myndighet för forskning och innovation

Bild på omslaget av Utredningen Forskningsfinansiering -kvalitet och relevans
Utredningens huvudförslag om att inrätta en ny Forsknings- och
innovationsmyndighet avstyrks av Vetenskapsrådet.
Bevara grundstrukturen i den nuvarande organisationen för forskningsfinansiering och skapa en ny beredning inom regeringskansliet för att stärka Sveriges roll på den internationella forskningsarenan. Det anser Vetenskapsrådet i remissvaret till Utredningen Forskningsfinansiering — kvalitet och relevans SOU 2008:30.
— Både finansiärer och lärosäten verkar vara överens om att en sammanslagning till en myndighet inte löser de problem som svensk forskning står inför. Vi måste hitta andra vägar för att skapa bättre samarbete, menar Vetenskapsrådets styrelseordförande Björn von Sydow.

Vetenskapsrådets styrelse anser att utredaren på flera punkter förtjänstfullt pekat på problem som bör lösas och hanteras. Dock saknas underlag och konsekvensanalyser som motiverar den föreslagna lösningen, en enda myndighet för forskning och innovation. En svaghet i utredningen är också det bristande internationella perspektivet. Vetenskapsrådet avstyrker därför utredarens huvudförslag, att inrätta en ny Forsknings- och innovationsmyndighet.

Vetenskapsrådet tycker att grundstrukturen i den nuvarande organisa-tionen för forskningsfinansiering ska behållas, men att viss omfördelning av ansvaret för finansiering av svensk forskning och innovation skulle kunna göras.

Vetenskapsrådet föreslår att:
• ämnesrådet för medicin ges ett utökat ansvarsområde och utvecklas till ett "ämnesråd för hälsoforskning", dock måste avgränsningarna för ett sådant förändrat ansvarsområde utredas,
• ansvaret för infrastruktur och logistiskt stöd till polarforskning förs över till Vetenskapsrådet,
• ansvaret för finansiering av svensk u-landsforskning bör kunna läggas inom Vetenskapsrådet, men detta förutsätter samordning med andra intressenter och övriga forskningsråd.

Vetenskapsrådet tar ställning för att Utbildningsvetenskapliga kommittén ska vara kvar inom Vetenskapsrådet. Utredarens förslag att bilda ett nytt råd med ansvar för såväl utbildningsvetenskap som arbetslivsforskning skulle även kunna vara en möjlighet, dock endast under vissa förutsättningar.

Förstärkningar


Vetenskapsrådet föreslår en ny beredning inom regeringskansliet som får ett tydligt ansvar för samordningen mellan departement och politikområden för att därmed kunna ge mer koordinerade uppdrag till de forskningsfinansierande myndigheterna samt förstärka Sveriges roll på den internationella forskningsarenan.

Vetenskapsrådet föreslår dessutom att en ny myndighet för utvärdering av forskning inrättas, då ansvaret för och verkställigheten av utvärdering av forskning bör vara tydligt skiljd från de forskningsfinansierande myn-
digheterna. Denna ska bland annat arbeta med att bygga upp en kunskap om hur olika finansieringsformer verkat.

Annakarin Svenningsson
Senast uppdaterad: 2008-06-30