Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Nordiska statsministrar bakom toppforskningsinitiativ

Bild på Lena Gustafsson. Foto: VINNOVA
Lena Gustafsson, vice generaldirektör för VINNOVA, är ordförande för styrgruppen.
De nordiska statsministrarna satsar på nordisk toppforskning. Fokus
ligger på forskning inom klimat, energi, miljö och främjandet av innovationer i samspel med näringslivet. Arbetet sker på uppdrag av Nordiska ministerrådet och programförslaget har utarbetats i en arbetsgrupp under ledning av professor Peter Lund, Helsingfors, i samarbete med NordForsk, Nordisk Innovationscenter (NICe) och Nordisk Energiforskning (NEF). En strategi för ett femårigt forsknings — och innovationsprogram med en beräknad resursbas i storleksordningen 7 miljarder kronor har tagits fram.
En styrgrupp med ledamöter från de nordiska länderna representerande forsknings- och innovationsfinansiärer, universitet och observatörer från de tre nordiska organisationerna och Nordiska ministerrådet har uppgiften att förankra förslaget nationellt.

Professor Lena Gustafsson, vice generaldirektör för VINNOVA, är ordförande för styrgruppen. Den 26 mars överlämnade styrgruppen ett förslag till ett nordiskt toppforskningsprogram inom energi, klimat och miljö till Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldor Asgrimsson. Därefter har programmet diskuterats på olika nationella och nordiska politiska nivåer och inom myndigheter för forskning och innovation.

Styrgruppen kommer att leverera ett kompletterande testprogram till de nordiska samarbetsministrarnas möte den 12—13 juni.

Strategiska spjutspetsar


— Jag ser en stor potential med det nordiska toppforskningsinitiativet som innebär ett nordiskt samarbete på en helt annan nivå än vad vi sett tidigare. Programmet syftar till en nordisk kraftsamling för att åstadkomma strategiska spjutspetsar genom forskning av högsta internationella kvalitet förenat med innovation och samverkan med näringslivet.

Ytterst ska detta främja en hållbar tillväxt i våra länder men också vara pådrivande vad avser en hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv,
säger Lena Gustafsson.

Med i styrgruppen finns också Arne Johansson, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet.

— Summan på resursbasen, 7 miljarder, pekar på en vision för fram-
tiden där de nordiska länderna i betydligt högre grad än nu går samman för att ta forskningsinitiativ, även på den europeiska arenan. Vetenskapsrådet kommer i en första fas vara engagerat i program kring klimat och polarforskning, där vi ser stor potential för att åstadkomma mervärden genom att samarbeta på den nordiska nivån.

Högintressanta resultat


Förslaget innehåller 12 projekt inom energi, klimat och miljö med fokus på klimatrelevanta problemställningar och lösningsmodeller för energiområdet. Programmet täcker hela kedjan från orsaker över konsekvenser till lösningar; det spänner från klimatforskning och — politik till energiinnovationer och systemlösningar och rena bränslen. De förväntade resultaten kommer att bli högintressanta. Till exempel är förhoppningen att projekten inom klimatpolitik ska medföra nya förslag på koldioxidsänkor och kompensationsmekanismer för u-länderna redan inför klimattoppmötet i Köpenhamn 2009.

Energiprojekten kommer bland annat ge svar på hur Norden effektivt kan bemöta EU:s utmanande mål för förnybar energi. Programförslaget ska placera Norden i absolut framkant inom tillämpning av nanoteknik för smarta och hållbara energilösningar, vilket kan åstadkomma radikala innovationer och omfattande affärsmöjligheter.

Nordiska Ministerrådet föreslås att tillsammans med NordForsk, NICe och NEF bidra med 80 miljoner kronor per år. Man hoppas också på ett nytt stöd på minst 120 miljoner per år genom statsministrarna. Meningen är att statliga medel för forskning och innovation ska kunna växlas upp genom en kraftigt ökad attraktionskraft genom programmet, dels gentemot näringslivet men också gentemot Europasamarbetet. Förhoppningsvis ska den årliga totala summan landa på uppemot en miljard kronor per år mot slutet av den femårsperiod som programmet sträcker sig över.

Text: Eva Högström
Foto: VINNOVA
Senast uppdaterad: 2008-07-03