Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Tre unga forskare som beviljades ERC-stöd

Genomisk stabilitet beror i huvudsak på tre fundamentala cellulära processer: kromosom -replikation,  -reparation och separation.  Nyligen upptäckte Camilla Sjögren, vid Institutionen för Cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, att det finns en funktionell koppling mellan separations- och reparations-processernna och har nu beviljats 900 000 Euro för projektet Genomic Stability — Chromosome Segregation and Repair.
— Det finns en uppsjö av proteiner som spelar en viktig roll när kromosomerna kopieras, repareras och separeras från varandra vid celldelningen. Vi har upptäckt att cohesin, ett proteinkomplex som håller ihop kopior av kromosomer vid celldelning så att de sedan  separeras på ett riktigt vis, också behövs i reparationsprocessen. Ett annat, liknande, komplex behövs för alla tre processerna. Vårt mål är nu att kartlägga fler molekylära mekanismer bakom dessa funktionella kopplingar.

För att studera processerna kommer Camilla Sjögren börja med en övergripande screening av reparations- och separationsproteiner för att ta reda på var på kromosomerna de sitter. Nästa steg blir att undersöka om de påverkar varandra och sen studera hur proteinerna gör för att hjälpa till vid reparation och separation.

— Jag är stolt och glad över en acceptans av min och mina kollegors forskning på en internationell nivå. Att få bidrag från ERC innebär en kvalitetsstämpel och ger en god grund för vår fortsatta forskning.  

Hur påverkar medier politiker, väljare och den förda politiken? Det ska David Strömberg vid Institutet för internationell ekonomi, IIES, studera och får cirka nio miljoner kronor under fem års tid till projektet The impact of mass media on public policy.

Bidraget ska han använda till att forska om mediers påverkan på beslutsfattande. Tillsammans med en kollega vid MIT i USA ska han studera hur så kallad medieskugga påverkar vilka frågor politiker arbetar med. Hur agerar politiker när de täcks av media eller inte och vilken politik utformas. Genom kvantitativa metoder kommer politikernas och väljarnas beteende att kartläggas.
 
— Jag kan genomföra riskfylld forskning som inte hade varit möjlig utan det här bidraget. Pengarna från ERC betyder oerhört mycket för mig. De innebär ett oberoende och en helt annan planeringshorisont.

Han forskar om optimeringsmetoder som appliceras på bildtolkning — för att kunna tolka bilder automatiskt, känna igen föremål i en vanlig bild och att kunna återskapa bilder. Fredrik Kahl vid Matematikcentrum, Lunds universitet har fått cirka 13 miljoner kronor till projektet Global Optimization Methods in Computer Vision, Pattern Recognition and Medical Imaging.

— Anslaget från ERC betyder en enorm frihet. Det är väldigt mycket pengar som gör att jag kan koncentrera mig på det jag helst vill - att forska. Jag har flera internationella samarbeten och bidraget gör dem enklare att genomföra. Dessutom kan jag rekrytera fler duktiga doktorander, post docs och gästforskare.

Projektet handlar om att förbättra traditionell optimering genom att förfina metoderna för initialskattning. Tanken är att man alltid ska kunna hitta den bästa lösningen utifrån sin matematiska modell och på så sätt öka möjligheten att säkra sina resultat.

— Det nya är att jag vill utveckla en global optimeringsmetod. Om man idag får ett dåligt resultat vet man inte om det är optimeringsmetoden det är fel på eller den matematiska modellen.
 
Ett annat mål med projektet är att bredda användandet av optimeringsmetoderna till andra områden. Inom medicin kan optimering användas vid segmentering av bilder för att till exempel lokalisera organ i kroppen. Robotik är ett annat möjligt användningsområde.

Anna Åhlund
Senast uppdaterad: 2008-06-30
Camilla Sjögren
Camilla Sjögren.
Davis Strömberg. Foto: Annette Andreasson.
David Strömberg. Foto: Annette Andreasson.
Fredrik Kahl.
Fredrik Kahl.