Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Krönika: Den granskningstid nu kommer

Krönika av Mari Norgren, professor i klinisk mikrobiologi — biomedicinsk laboratorievetenskap vid Umeå universitet
Visst kan det kännas tungt ibland, och visst är det mycket tid som går åt. Men mitt sommarjobb med att granska forskningsansökningar är en i allra högsta grad stimulerande sysselsättning. Därför ger jag mig nu för femte året i kast med en ny bunt om sextio stycken ansökningar.

Det är intressant att se vilka projekt som är på gång för närvarande och vilka trender som råder. Arbetet gör att jag får ta del av nya tankar och idéer, och att jag ökar min egen kunskap inom områden som ligger nära den forskning jag själv bedriver. Att delta i peer review-processen vid Vetenskapsrådet ser jag som ett viktigt uppdrag som ger mig möjlighet att bidra till forskningsutvecklingen i Sverige.

Sommaren är en bra tid, det är inte så mycket annat som pockar då utan jag kan koncentrera mig helt och hållet på uppgiften. Ungefär tre veckor heltid avsätter jag till att gå igenom alla ansökningar som min beredningsgrupp fått sig tilldelad och göra en egen bedömning av dem. Ett tiotal ansökningar har jag särskilt ansvar för att granska, dem ägnar jag extra mycket tid.

Till hösten väntar ett intensivt tvådagarsmöte där vi i beredningsgruppen samlas för att gemensamt diskutera alla ansökningarna, betygsätta och rangordna dem. De parametrar våra bedömningar ska baseras på är frågeställning, metod och kompetens. Om vi bedömer att en ansökan ska beviljas ger vi också förslag på hur stort bidrag som bör tilldelas — själva beslutet fattar sedan ämnesrådet. Den ledamot som är specifikt ansvarig för en ansökan skriver ett utlåtande som ska avspegla hela gruppens bedömning.

Alla i min beredningsgrupp forskar inom fält som angränsar till den forskning som beskrivs i ansökningarna vi behandlar. Att det är på det viset är faktiskt själva grundprincipen i bedömningssystemet. Peer review innebär ju att vi forskare granskar varandra; det faktum att du är kunnig inom ett område borgar för att du kan avgöra om forskningen där har hög kvalitet.

Men för att det handlar om kollegial bedömning är det inte fritt fram att tilldela sina egna kolleger forskningsbidrag. Det finns tydligt angivna kriterier för när en granskare är så kallat jävig och måste avstå från att granska en ansökan. Jävig är jag exempelvis om jag och den som söker har sampublicerat en artikel, om vi är släkt eller har en annan nära relation — som att jag varit hans eller hennes handledare. Även att vi jobbar vid närliggande institutioner kan göra mig jävig.

Jag har aldrig upplevt att någon beredning varit felaktig, att fel person fått pengar. Det är mycket, mycket sällan som vi inte har varit överens i beredningsgruppen. De gånger våra uppfattningar om en ansökan skiljt sig kraftigt har vi ändå kunnat diskutera oss fram till en gemensam bedömning. God forskning är som regel inte svår att känna igen.

Senast uppdaterad: 2010-06-23