Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Linnémiljöerna från 2008 har utvärderats

De flesta forskarmiljöerna lever väl upp till målsättningarna, konstaterar den internationella expertpanel som utvärderat organisation, samarbete och ledarskap i de Linnémiljöer som beviljades stöd 2008. Vetenskaps-rådets och Formas styrelser har fattat beslut om fortsatt finansiering enligt utvärderingspanelens rekommendationer. Fyra av de tjugo Linnémiljöerna har lyckats exceptionellt bra och får ökat stöd, tre får minskat.

— Det är viktigt att man tidigt inom den här satsningen tittar på hur väl man lyckas organisera sitt arbete och om man uppnår de synergier som stödet vill gynna, säger Vetenskapsrådets ordförande Lars Anell. Vi förutsätter att de miljöer som nu får kritik åtgärdar sina brister till nästa utvärderingstillfälle.

Målet med Linnéstödet, som har utlysts gemensamt av Vetenskapsrådet och Formas på uppdrag av regeringen, har varit att skapa miljöer för grundläggande forskning som ger synergieffekter och karakteriseras av högsta vetenskapliga kvalitet med potential för förnyelse. Stödet pågår i tio år och miljöerna utvärderas tre gånger. Efter två år utvärderas organisation, samarbete och ledarskap, efter fem år vetenskaplig kvalitet. Efter stödperiodens slut görs en mer övergripande utvärdering som inkluderar en effektanalys och ska ge ett underlag för forskningsrådens fortsatta utveckling av bidragsformer och för högskolornas utvecklingsarbete.

Två gånger har Linnéstödet utlysts, 2006 och 2008. Beslut om eventuella ytterligare utlysningar finns inte.

Text: Eva Högström

Senast uppdaterad: 2010-06-30