Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Nyttan av klinisk forskning ska redovisas

Snart kan ALF-medlen bli de bäst redovisade forskningsmedlen i Sverige. Men de nya utvärderingarna kommer att kräva en hel del arbete, även av forskare. Alla delar i den omfattande modellen för utvärdering är inte ens genomförbara, menar kritiker.
Varje år fördelar staten 1,5 miljarder kronor till landstingen i form av ALF-medel till klinisk forskning. Nu vill staten veta vad man får för pengarna.

— Det har varit diskussion om ALF-medlen länge. Många tycker att det saknas kontroll över hur de används och vilka resultat de ger. Det finns inte heller något sätt att jämföra mellan olika landsting, säger Per Janson, analytiker på Vetenskapsrådet.

Han har ingått i den grupp från Vetenskapsrådet och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som fått i uppdrag av regeringen att ta fram en ny modell för redovisning av ALF-medlen. De nuvarande ALF-avtalen har sagts upp.

— Om förslaget genomförs blir ALF-medlen några av de mest tydligt redovisade forskningsmedlen i Sverige.

Modellen består av två delar. Den ena kallas uppföljning och innebär att landstingen årligen ska redogöra för strategier för finansieringen, vilken typ av forskning som får stöd och på vilket sätt det sker samt vilka resultat forskningen ger. Den andra delen, kallad utvärdering, innebär att en internationell kommitté tittar på vetenskaplig kvalitet medan en panel sammansatt av forskningens användare — representanter för sjukvården, läkemedelsindustrin och patienter — värderar nyttan för sjukvården och samhället i stort.

— Att värdera nyttan är inte så vanligt, Vetenskapsrådet har inte gjort det för sina medel.
Utvärderingen ska genomföras vart tredje till femte år. Den kommer att bli mycket omfattande.

— Det skulle nästan vara omöjligt om man inkluderade alla ALF-medel varje gång. Istället får vi avgränsa till ett principiellt intressant tema, exempelvis ett område som fått mycket medel eller ett område som har ett stort kliniskt problem.

Det kommer även att bli mycket arbete med uppföljningen de första åren för att få fram informationen på ett systematiskt sätt, konstaterar Per Jansson. Klinikchefer, ALF-ansvariga och forskare kommer att bli involverade i både uppföljning och utvärdering.

Hannie Lundgren är forskningschef i Region Skåne och en av dem som kommer att använda den nya modellen om regeringen tar den i bruk. Hon är väldigt positiv till att alf-medlen ska redovisas bättre men ser också att delar av modellen inte kommer att tillföra så mycket till landstingen. Som exempel nämner hon den bibliometriska analys av publikationer som ska ingå i uppföljningen. Forskningens kliniska och samhällsekonomiska betydelse har däremot stort intresse för landstingen. Men här finns istället stora problem med att få fram den typen av resultat.

— Vetenskapsrådet begär något av oss som ingen lyckats med någonstans i världen. Det pågår pilotprojekt men än vet vi inte om det är görligt. Kan man verkligen ålägga oss detta nu? Ta till exempel frågan om ekonomiska fördelar i sjukvården och i ett bredare perspektiv. Ska ekonomerna i landstinget sitta och räkna på detta eller vem? Vilka metoder har vi för det?

Det handlar exempelvis om nya eller förbättrade behandlingar, kortare vård- eller sjukskrivningstider, antal nya patent, avknoppningsföretag eller anställningstillfällen. Än så länge är det oklart vilka parametrar som ska bedömas och i många fall är det mycket svårt att direkt se vilken forskning som ligger bakom något nytt i samhället.

Per Janson ser tidsaspekten som ett av de större problemen. Hur lång tid kan förflyta mellan forskning och användning i samhället? Ett annat problem är att klinisk forskning är finansierad från flera håll. Det är ofta omöjligt att säga om nyttan av forskningen är ett resultat av insatser från alf eller någon annan finansiär. Här har modellförfattarna valt en pragmatisk lösning. Nytta ska värderas lika högt vare sig finansieringen med ALF-medel är stor eller liten.

Text: Karin Nordin

Senast uppdaterad: 2010-06-30
ALF (Avtal om läkarutbildning och forskning) reglerar samarbetet om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalet är upprättat mellan svenska staten och de landsting som har universitet med medicinskt vetenskapsområde.