Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Vetenskapsrådet ska inte längre anställa forskare

Från och med den 1 januari 2011 blir det inte längre möjligt för forskningsråd att anställa forskare och forskarassistenter. I och med att rekryteringen av anställda är en strategisk fråga för lärosätena bör de sköta den själva, anser regeringen.
Enligt regeringens proposition En akademi i tiden — ökad frihet för universitet och högskolor (2009/10:149) ska universitet och högskolor själva besluta vilken personal de vill anställa. Enda undantaget är rektor, som regeringen även i fortsättningen kommer att utse.

— Regeringen vill komma bort från detaljstyrningen i högskolan idag. Forskningsstödens anställningar har haft stor betydelse, inte minst ur kvalitetsaspekt, men eftersom rekryteringen av forskare är en viktig strategisk fråga för lärosätena måste de ta sitt arbetsgivaransvar, säger Katarina Bjelke från Utbildningsdepartementet.

Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet och ordförande i Sveriges universitetets högskoleförbund, suhf, tycker att de anställningar råden finansierar har en viss legitimitet när de syftar till att stärka områden som behöver stöd.

— Rådsforskaranställningarna har tjänat det syftet. Kanske kan man hitta en annan form för det så att råden kan fortsätta med dem, säger Kåre Bremer.

Att finansiera forskarsassistenter tycker han däremot inte alls ska ligga på råden.
— Alltför många aktörer har varit angelägna om att öka antalet forskare — med resultat att vi i dag har alldeles för många forskare i förhållande till hur mycket pengar som finns till forskning. Och vi har egentligen inte så lite pengar.

Också ur karriärsynpunkt är rådens finansiering av forskarsassistenter tveksam eftersom tjänsterna inte är ett led i en befordringsgång, menar han.

— Ett tydligt karriärsystem är en central fråga för universitet och högskolor. Idag finns anställningsformen biträdande lektor, men den används knappast eftersom de som skulle vara lämpade för den i stället har forskarassistenttjänster.

Reglerna gäller från jan 2011


Forskningsrådens anställningar av forskare respektive forskarassistenter är reglerade i två förordningar som i och med propositionen upphävs helt eller delvis — förordningen om anställningar beslutade av forskningsråd respektive högskoleförordningen.

Innan propositionen kom hade Vetenskapsrådet redan utlyst nya anställningar som forskarassistent och anställning som forskare.

— Under hösten kommer vi att fatta beslut om vilka av de inkomna ansökningarna som ska beviljas. De nya reglerna gäller först efter årsskiftet och anställningsbesluten tas alltså före dess, berättar Maria Starborg som är ansvarig för Vetenskapsrådets bidrag till anställningar.
Idag finansierar Vetenskapsrådet ett antal forskaranställningar ute på lärosätena. Tre år efter att en sådan anställning inrättats ska det enligt kontraktet beslutas om en eventuell förlängning på ytterligare tre år.

— För den fortsatta hanteringen avvaktar Vetenskapsrådet de övergångsbestämmelser som regeringen lovat att utfärda. Vi kommer fortsättningsvis att utlysa bidrag till anställning som forskare på halvtid för klinisk forskning inom psykiatri, ett uppdrag Vetenskapsrådet tidigare fått av regeringen.

Postdoktorstödet påverkas inte av propositionen utan kommer att utlysas i vanlig ordning.

Text: Ragnhild Romanus

Senast uppdaterad: 2010-06-23